Bewindvoering en schenkingen: hoe zit dat eigenlijk?

| NL Law

| Leestijd: 3 minuten
schenken onder bewind

Schenken onder bewind is aan voorwaarden verbonden. Het doen van een schenking kan wenselijk zijn om bijvoorbeeld op de erfbelasting te besparen. In deze bijdrage leest u waar u als bewindvoerder rekening mee moet houden.

Bewind: gewone beheersdaden en schenking

De goederen die onder bewind staan worden beheerd door de bewindvoerder en niet door de rechthebbende (de eigenaar van de goederen), zo blijkt uit artikel 1:438 lid 1 BW. Zo vertegenwoordigt de bewindvoerder de onderbewindgestelde zowel in als buiten rechte. Deze kan dan ook het vermogen van de onderbewindgestelde beheren en beleggen. Van belang is dat het bewind zo wordt uitgevoerd dat er genoeg geld overblijft om in de verzorging van de onderbewindgestelde te voorzien. Een schenking valt buiten voornoemde ‘gewone beheersdaden’. Dit betreft namelijk een ‘bijzondere beheersdaad’ waarvoor toestemming nodig is van de rechthebbende.

Wanneer machtiging van de rechter voor schenking onder bewind

Op grond van de wet is voor het verrichten van ‘gewone beheersdaden’ door de bewindvoerder geen toestemming of machtiging van de kantontrechter vereist. Voor bepaalde bijzondere beheersdaden is deze toestemming of machtiging wel vereist. Indien u bijvoorbeeld het bewind voert over een van uw ouders, die lijdt aan (ouderdoms-)dementie, is een machtiging van de kantonrechter vereist om bijzondere beheersdaden te verrichten.[1]

Machtigingsverzoek schenking indienen

Schenken uit het vermogen van de onderbewindgestelde die zijn wil niet meer kan bepalen (of geen toestemming verleent), wordt niet gezien als een gewone beheersdaad. Voor het schenken onder bewind is in dat geval een machtiging van de kantonrechter vereist. Deze machtiging wordt gevraagd middels het indienen van een verzoekschrift (machtigingsverzoek) bij de rechtbank.

Beoordeling machtigingsverzoek schenking bewind

Voor de beoordeling van het verzoek hanteert de kantonrechter een richtlijn, namelijk de aanbevelingen meerderjarigenbewind, vastgesteld door het LOVCK&T. Het uitgangspunt daarbij is dat er sprake moet zijn van een schenkingstraditie. Dat wil zeggen dat er in de periode voorafgaande aan het bewind reeds vaker schenkingen zijn gedaan door de onderbewindgestelde.

Een uitzondering daarop is dat er sprake is van bijzondere omstandigheden die aanleiding moeten geven om af te wijken van voornoemd uitgangspunt. Zonder schenkingstraditie moet de schenking, naast de bijzondere omstandigheden, in het belang zijn van de onderbewindgestelde. De jurisprudentie dienaangaande loopt sterk uiteen, waardoor het verkrijgen van een machtiging allerminst zeker is.

Erfbelasting besparende schenking onder bewind

Wanneer een machtigingsverzoek wordt ingediend met het doel om op de erfbelasting te besparen of om te voorkomen dat de onderbewindgestelde inteert op zijn of haar eigen vermogen, wordt een machtigingsverzoek doorgaans door de kantonrechter afgewezen.

Uit een recente uitspraak waarbij er geen sprake was van een schenkingstraditie en ons kantoor namens een cliënt een machtigingsverzoek heeft ingediend, blijkt dat het kan lonen om dit verzoekschrift te laten opstellen door een advocaat. Cliënt heeft immers eerst zelf gepoogd middels een verzoek een machtiging te verkrijgen, maar heeft daarbij een nul op het rekest gekregen. Ondanks dat er geen sprake was van een schenkingstraditie, heeft de kantonrechter namelijk toch beslist om een machtiging te verlenen voor het doen van schenkingen. Daaruit blijkt het belang van een zorgvuldige formulering van alle feiten en omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat de rechter toch afwijkt van de geldende richtlijn. Verklaringen van getuigen en familieleden over de financiële situatie kunnen daarbij ook een rol spelen.

Vragen over bewind?

Heeft u vragen over machtigingsverzoeken? Of heeft u andere vragen met betrekking tot bewind? De specialisten van LexQuire Tax & Law denken graag met u mee. Zij hebben veel ervaring en kunnen u adviseren. U kunt ze direct bereiken via info@LexQuire.nl of via 043- 711 22 07.

[1] 2.

Hij behoeft echter toestemming van de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, machtiging van de kantonrechter voor de volgende handelingen:

  1. beschikken en aangaan van overeenkomsten tot beschikking over een onder het bewind staand goed, tenzij de handeling als een gewone beheersdaad kan worden beschouwd of krachtens rechterlijk bevel geschiedt;
  2. een making of gift waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aannemen;
  3. geld lenen of de rechthebbende als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbinden;
  4. overeenkomen dat een boedel, waartoe de rechthebbende gerechtigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten;
  5. het aangaan, buiten het geval van artikel 87 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, van een overeenkomst tot het beëindigen van een geschil, tenzij het voorwerp van het geschil een waarde van € 700 niet te boven gaat;
  6. andere bij de instelling van het bewind of nadien aangewezen handelingen.

 

Beoordeel bericht
0 / 5

Your page rank:

Article Contact Form (Short Form)

Kunnen wij helpen?

Privacy *